فونت دیستورتد

در فونتهای دیستورتد سیاوش بی‌نظمی و از شکل افتادگی ویژگی اصلی و مرکزیه. فونت «سیاوش بالب» دارای حروف نامنظم ساده و توخالیه و فونت «سیاوش دالی» با الهام از سبک سالوادور دالی طراحی شده. فونت «سیاوش دیباچه» انگار از گذشته‌ها اومده و فونت «سیاوش کابوس» وحشت و خرابی رو به دنیای حروف فارسی میاره و حروف فارسی تو فونت «سیاوش تیر‌ه‌گرد» انگار که با تیزاب خورده شدن! همین‌طور بستهٔ تخفیفی ویژه‌ای از این فونتها هم در اینجا در دسترسه.